• HISTORIA BANKU

Historia banku

Historia Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zaczęła się od powołania 25 kwietnia 1948 roku Banku Ludowego, Spółdzielnię z odpowiedzialnością ograniczoną w Krapkowicach. Spółdzielnia zarejestrowana została 18 października 1948 roku w Sądzie Okręgowym w Opolu i wpisana do rejestru spółdzielni pod numerem 153. Po dokonaniu rejestracji samorząd Banku wystąpił z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w Katowicach o kredyt w kwocie 1 mln zł potrzebnego na uruchomienie działalności oraz kredytowanie rolników i rzemieślników. Ostatecznie Spółdzielnia rozpoczęła działalność z dniem 1 listopada 1948 roku.

Dekretem o reformie bankowej z 25 października 1948 roku i zarządzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku ujednolicony został system spółdzielczy w Polsce. Wzorcowy, jednakowy dla wszystkich banków spółdzielczych statut, wprowadzał wspólną nazwę: Gminna Kasa Spółdzielcza oraz pozbawiał banki części uprawnień, jak np. gromadzenie oszczędności na własny rachunek i sprowadzał je do roli "okienek kasowych" Narodowego Banku Polskiego i Powszechnej Kasy Oszczędności. Podporządkowywał banki centrali rewizyjnej i finansowej, jaką stał się początkowo Bank Rolny, a od sierpnia 1953 r. - NBP. Znacznie ograniczał też rolę samorządu bankowego. Rady Nadzorcze zastąpiono Komisjami Rewizyjnymi z mocno ograniczonymi uprawnieniami, o wszystkich - nawet najdrobniejszych sprawach - decydował dyrektor oddziału powiatowego NBP. Opiekę i nadzór nad działalnością samorządu powierzono Związkowi Samopomocy Chłopskiej.

Równocześnie zlikwidowano Bank Gospodarstwa Spółdzielczego i Państwowy Bank Rolny, a powołany do życia Bank Rolny przyjął funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej Gminnych Kas Spółdzielczych. Na wniosek Banku Rolnego Minister Skarbu, decyzją z 7 XII 1949 r. powołał 1256 Gminnych Kas Spółdzielczych i ustalił ich statut wzorcowy.
W toku realizacji tej reformy wystąpiły pewne zjawiska pozytywne, takie jak przejęcie pełnej obsługi kasowej GS "Samopomoc Chłopska".

Z dniem 25 czerwca 1950 rokuBank Ludowy, Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Krapkowicach przyjmuje narzuconą odgórnie nazwę - Gminna Kasa Spółdzielcza w Krapkowicach z odpowiedzialnością udziałami. Teren działania obejmował miasto i gminę Krapkowice w powiecie opolskim.

W roku 1956, zarządzeniem Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956 r. przyjęto wzorcowy statut i zmieniono nazwy spółdzielni na "Kasa Spółdzielcza".

Tak więc, decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 17 czerwca 1956 r. krapkowicka Spółdzielnia przemianowana została na Kasę Spółdzielczą w Krapkowicach. W sierpniu 1957r. Krajowy Zjazd Delegatów SOP powołał do życia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, który rozpoczął działalność od 1 stycznia 1958r., przejmując od NBP funkcje centrali organizacyjno-rewizyjnej. Centralą finansową pozostał nadal Narodowy Bank Polski. Reorganizacja sektora bankowego stworzyła podstawy dla rozwoju spółdzielczych kas. Od tego czasu spółdzielnie poważnie rozszerzyły zakres i skalę swojej działalności. Obok kontynuowania takich form pracy, jak gromadzenie środków pieniężnych ludności i prowadzenia rozszerzonej działalności kredytowej na nowych, odmiennych zasadach - SOP-y stały się instytucjami bankowymi, prowadząc również obsługę finansowo-kasową jednostek gospodarki uspołecznionej.

W tym czasie Kasa Spółdzielcza w Krapkowicach przystępuje do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie deklarując wykupienie sześciu udziałów, proporcjonalnie do ilości członków Kasy, których liczba na dzień 31 grudnia 1958 r. wynosiła 643 osoby.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960r. o prawie bankowym - uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów 16 maja 1960 roku i zatwierdzona przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczego 7 czerwca 1960r. - określała zakres działalności SOP, uprawniając je do używania nazwy "bank" z dodatkiem "spółdzielczy" lub "ludowy". Z możliwości tej krapkowiccy spółdzielcy skorzystali w 1962 roku, kiedy to uchwałą Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Kasa Spółdzielcza powraca do swej pierwotnej nazwy: Bank Ludowy w Krapkowicach, z dodatkiem - Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa.

Duży sukces stanowiło otwarcie nowej siedziby Banku przy ul. Prudnickiej 9, co miało miejsce 23 października 1978 roku. Kilka miesięcy później - 30 kwietnia 1979r. - przekazano do użytku budynek przy ul Zamkowej 20 w Walcach na potrzeby oddziału BS. W znacznym stopniu poprawiło to warunki pracy załogi i jakość obsługi klientów.
Osiągnięte wyniki ekonomiczne sytuowały krapkowicką Spółdzielnię w gronie czołowych banków spółdzielczych zrzeszonych w Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A. we Wrocławiu.
Kolejne lata stały pod znakiem systematycznego rozwoju krapkowickiej Spółdzielni, która rozwijała się corocznie w tempie ok. 20%. W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju Bank Spółdzielczy w Krapkowicach szukał rozwiązań pozwalających rozszerzyć zasięg działania na coraz to większy teren, powiększając jednocześnie strukturę i sieć placówek. Jeszcze w 1999 roku, 28 sierpnia, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby oddziału przy ul. Opolskiej 65 w Walcach. W lutym 1999 roku utworzono Filię Banku przy Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, która obecnie ma swoją siedzibę w Otmęcie przy ul. Kilińskiego 1. W lutym 2000 roku utworzony został  Oddział Banku w Tarnowie Opolskim natomiast w styczniu 2001 roku Filia w Przyworach. W dniu 16 września 2003 roku odbyła się uroczystość otwarcia szóstej w kolejności placówki - Oddziału w Strzelcach Opolskich przy ulicy Bursztynowej 2. Od 1 października 2008r. działa siódma placówka Filia Banku w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 18, a od lipca 2011 roku Filia w Kamieniu Śląskim.

Od dnia 27 marca 2002r. Bank jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, natomiast w dniu 31 grudnia 2015r., mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Krapkowicach umiejętnie łączy nowoczesność z tradycją. Jego placówki wyposażone są w nowoczesne systemy informatyczne, komputery, sprzęt teleinformatyczny, który nowoczesnością nie ustępuje konkurencyjnym bankom. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi odpowiednio dobierać produkty finansowe do potrzeb jednostkowych klientów. Bank obsługuje zarówno podmioty instytucjonalne, jak i indywidualne osoby. W ostatnim czasie wprowadził obsługę kont bankowych przez Internet, co w znaczny sposób wpłynęło na komfort obsługi. Dziś może się poszczycić dużą ilością zadowolonych klientów. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach należy do grupy największych banków spółdzielczych Opolszczyzny. Tradycja zobowiązuje Bank do bezustannego uatrakcyjniania oferty produktów i usług oraz tworzenia bezpiecznych warunków deponowania środków.

Znajdziesz nas też tutaj