Aktualności

Wakacje kredytowe

29-07-2022

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Od 29 lipca 2022 roku będzie można złożyć wniosek o ustawowe „wakacje kredytowe” oraz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego przyznanego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, zawartej przed 1 lipca 2022r., z termin zakończenia okresu kredytowania przypadającym po 1 stycznia 2023r.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Żeby zawiesić ratę kredytu trzeba złożyć wniosek.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w placówce Banku w której kredyt został udzielony;
  2. drogą mailową na skrzynkę placówki Banku w której kredyt został udzielony, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich kredytobiorców;
  3. drogą pocztową na adres placówki Banku w której kredyt został udzielony;
  4. przez system bankowości elektronicznej eBankNet – zakładka komunikacja, wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca.

W każdym przypadku liczy się data odebrania wniosku przez pracownika Banku.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH

  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

 

Znajdziesz nas też tutaj