• Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

30-04-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zawiadamia,
że działając na podstawie § 22 i § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 14:00
w Restauracji ZAMKOWY MŁYN w Krapkowicach ul. Młyńska 30.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Uchwała - Nr 1/2024.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Uchwała - Nr 2/2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. Uchwala - Nr 3/2024.
8. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2023 r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Uchwała - Nr 4/2024.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2023 r. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich Uchwala - Nr 5/2024.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2023 r. - Uchwała Nr 6/2024.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku - Uchwała Nr 7/2024.
12. Przedstawienie Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na 2024 r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie ich zatwierdzenia - Uchwała Nr 8/2024.
13. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 9/2024.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika/delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 10/2024.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 11/2024.
16. Sprawy różne, dyskusja i rozpatrzenie złożonych wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w razie nie dojścia Zebrania Przedstawicieli do skutku z powodu braku wymaganej liczby obecnych przedstawicieli w pierwszym terminie (tj. 21.05.2024 r. o godz. 1400), drugim terminem Zebrania Przedstawicieli będzie 21.05.2024 r. o godz. 1430, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

Na sali obrad w Restauracji Zamkowy Młyn w dniu 21.05.2024 r. wyłożone zostaną następujące dokumenty: Statut Banku, rejestr członków, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2023r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r., Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2023r., Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oraz projekty uchwał, będące przedmiotem tegorocznego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Znajdziesz nas też tutaj