Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zawiadamia,

że działając na podstawie § 22 i § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

w dniu 7 czerwca 2022r. o godzinie 1000

w Restauracji LINDER w Malni ul. Opolska 53.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. Lista obecności.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 3. Odczytanie oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach – Uchwała Nr 1/2022
 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach – Uchwala Nr 2/2022
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.

– Uchwala Nr 3/2022

 1. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2021r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – Uchwała Nr 4/2022
 2. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
  za 2021r., w tym sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów
  z Zebrań Grup Członkowskich – Uchwala Nr 5/2022
 3. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 • podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2021r. – Uchwała Nr 6/2022
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku – Uchwała Nr 7/2022
 1. Przedstawienie Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na 2022r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie
  ich zatwierdzenia – Uchwała Nr 8/2022
 2. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Krapkowicach – Uchwała Nr 9/2022
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika/delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – Uchwała Nr 10/2022
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

– Uchwała Nr 11/2022

 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach – Uchwała Nr 12/2022
 2. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
  w Krapkowicach – Uchwała Nr 13/2022
 3. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026:
 • zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 • złożenie przez kandydatów Formularzy do oceny odpowiedniości oraz ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez Komisję ds. Odpowiedniości,
 • podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej

– Uchwała Nr 14/2022

 • przeprowadzenie wyborów przez Komisję Skrutacyjną oraz przedstawienie Protokołu z przeprowadzonych wyborów,
 • dokonanie przez Komisję ds. Odpowiedniości kolegialnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 • podjęcie Uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 15/2022
 • podjęcie Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na kadencję 2022–2026 – Uchwała Nr 16/2022
 1. Sprawy różne, dyskusja i rozpatrzenie złożonych wniosków.
 2. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w razie nie dojścia Zebrania Przedstawicieli do skutku z powodu braku wymaganej liczby obecnych przedstawicieli w  pierwszym  terminie  (tj. 07.06.2022r. o  godz. 1000),  drugim terminem Zebrania Przedstawicieli będzie 07.06.2022r. o godz. 1030, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

Na sali obrad w Restauracji Linder w dniu 07.06.2022r. wyłożone zostaną następujące dokumenty: Statut Banku, rejestr członków, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2021r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021r., Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2021r., Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oraz projekty uchwał, będące przedmiotem tegorocznego Zebrania Przedstawicieli.